เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
วัดต้นจันทร์ ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ข้อมูลศาสนสถานวัดต้นจันทร์
1.ข้อมูลทั่วไปของวัด
  • ชื่อวัด วัดต้นจันทร์
  • ประเภทวัด วัดราษฎร์
  • นิกาย มหานิกาย
  • จำนวนพระภิกษุ พระภิกษุจำนวน ๓ รูป
  • จำนวนสามเณร สามเณรจำนวน ๔ รูป
  • ที่ตั้ง บ้านหนองไคร้ต้นจันทน์ เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๙ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เนื้อที่ เนื้อที่ทั้งหมดมี ๔ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา
  • พระประธาน พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นแบบปูนปั้น
  • สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน มีสถานะภาพเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
2.ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดต้นจันทน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ บ้านหนองไคร้ต้นจันทน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๔๙ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๓๔๑ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๖๕.๕๐ เมตร จดหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ ๑๐๘ เมตร จดทุ่งนา ทิศตะวันออกประมาณ ๖๕ เมตร จดหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ ๗๗.๕๐ เมตร จดทุ่งนา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร และศาลาโรงครัว ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปทองเหลืองและพระธาตุเจดีย์ วัดต้นจันทน์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๓ เดิมชื่อวัดร้องต้นจันทน์ เพราะมีต้นไม้จันทร์อยู่ริมสระน้ำเหนือที่ตั้งวัด โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๔ เมตร ปัจจุบันได้มีศรัทธานำที่ดินมาถวายพร้อมโฉนด และทางวัดก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม จึงมีเนื้อที่ทั้งหมดในปัจจุบันนี้ ๔ ไร่ ๑งาน ๔๗ ตาราง
3.วัตถุประสงค์การสร้างวัด
จุดประสงค์การสร้างวัด การสร้างวัดนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและการสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ นั้น เพราะวัดเป็นแหล่งหรือจุดศูนย์รวมแห่งความศรัทธา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญและอีกประการหนึ่งก็คืออำนวยความสะดวกแก่ศรัทธาที่เป็นผู้สูงอายุที่เดินไปมาไม่สะดวกให้ได้มาทำบุญได้สะดวกมากขึ้น เพราะวัดไม่ไกลจากบ้านมากนักการสร้างวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สมควรมีในหมู่บ้านและให้ญาติโยมได้มาทำบุญในแต่ละวันและตลอดทั้งปี
4.ลักษณะเด่นของวัด
ลักษณะเด่นของวัด คือวัดเป็นถาวรวัตถุที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์และศรัทธาให้ความเคารพกราบไหว้และเป็นที่พักพิงทางใจของศรัทธาในด้านทางพระพุทธศาสนาแล้ว วัดจึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการวัดความอดทนวัดจิตใจของคนเราที่ได้มาทำบุญ เพราะวัดมีถาวรวัตถุที่ปลูกสร้างมากมาย เช่น วิหาร อุโบสถ พระธาตุเจดีย์ วิหารพระเจ้าทันใจ และปูชนียสถานที่ควรเคารพกราบไหว้มากมาย
5.สิ่งก่อสร้างภายในวัด
สิ่งก่อสร้างภายในวัดมี ๑.วิหาร ๒.กุฏิสงฆ์ ๓. อุโบสถ ๔. หอพระไตรปิฎก ๕. วิหารพระเจ้าทันใจ ๖.ศาลาเอนกประสงค์ ๗.ศาลาการเปรียญ ๘. โรงครัว ๙.ห้องน้ำ ๑๐.ศาลาเก็บของ
6.ทำเนียบเจ้าอาวาส
  • ลำดับเจ้าอาวาส
   ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
   พ.ศ.๒๔๓๖ – พ.ศ. ๒๔๗๖ เจ้าอธิการคันธา มรณภาพ
   พ.ศ. ๒๔๗๗ – พ.ศ. ๒๔๘๔ พระอธิการหลิด ลาสิกขา
   พ.ศ. ๒๔๙๐ – พ.ศ. ๒๕๕๓ พระครูวชิสารคุณ (ต๋าคำ ทุงยู) มรณภาพ
   พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน พระอธิการสมศักดิ์ ฐิตปญฺโญ  
  • ประวัติเจ้าอาวาส
   ชื่อ พระอธิการสมศักดิ์ ฉายา ฐิตปญฺโญ นามสกุล หม่องเชย ภูมิลำเนาเดิม เป็นคนบ้านโจ้ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของ พ่อคำ แม่ป๋าน หม่องเชย เป็นบุตรคนที่ ๗ ในพี่น้องทั้งหมด ๘ คน เกิดเมื่อวัน พุธ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปีชวด (ปีหนู) บวช/อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๔ ปี วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่วัดสันทรายมูล มีพระพิพัฒน์สุตกิจ เจ้าอาวาสวัดสันทรายมูลเป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูโอภาสวิหาร เจ้าอาวาสวัดสันคะยอมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระครูสังวร สํวโร รองเจ้าอาวาสวัดสันทรายมูลเป็น อนุสาวนาจารย์มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองไคร้หลวงเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองไคร้หลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้มาจำพรรษาที่วัดต้นจันทน์เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีหลวงพ่อพระครูวชิรสารคุณ เป็นเจ้าอาวาส และได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดต้นจันทน์เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน
7.กำหนดการประจำปี/กิจกรรมของวัด
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ
๑ ม.ค. ของทุกปี ตักบาตรขึ้นปีใหม่ หมู่บ้านโชควารีโฮม- ต้นจันทน์
๑๕ เม.ย. ของทุกปี ทำบุญประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) วัดต้นจันทน์
  ทำบุญวันวิสาขบูชา ตักบาตรทำบุญอุทิศ วัดต้นจันทน์
  ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วัดต้นจันทน์
  ทำบุญวันมาฆบูชา วัดต้นจันทน์
  ทำบุญเข้าพรรษาทุกปี วัดต้นจันทน์
๑๒ ส.ค. ของทุกปี ใส่บาตรวันแม่ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้หมู่บ้านและวัด หมู่บ้านและ วัดต้นจันทน์
  ประเพณีเดือนสิบสองเป็ง จะทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ มีเทศน์เป็นต้น วัดต้นจันทน์
  งานประเพณีทอดผ้าป่าประจำปีของวัด วัดต้นจันทน์
  ทำบุญวันออกพรรษาของทุกปี วัดต้นจันทน์
  ทอดกฐินที่ศรัทธามาปวารณาเอาไว้ วัดต้นจันทน์
  งานประเพณียี่เป็ง ทำบุญฟังเทศน์เป็นต้น วัดต้นจันทน์
๕ ธ.ค. ของทุกปี ใส่บาตร วันพ่อและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้หมู่บ้านและวัด  
๓๑ ธ.ค. ของทุกปี กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วัดต้นจันทน์
 
 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th