เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
วัดแก้ดหลวง ม.5 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ข้อมูลศาสนสถานวัดแก้ดหลวง
1.ข้อมูลทั่วไปของวัด
  • ชื่อวัด วัดแก้ดหลวง
  • นิกาย มหานิกาย
  • จำนวนพระภิกษุ พระภิกษุจำนวน ๓ รูป
  • ที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๘ บ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ ๕ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา เลขที่ ๑๗๕
2.ประวัติความเป็นมาของวัด
ที่มาของวัดแม่แก้ดหลวงเกิดมาจากการที่อยู่บริเวณที่มีแม่น้ำแม่แก้ดไหลผ่าน ก็เลยเรียกชื่อกันว่า บ้านแม่แก้ดหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดแม่แก้ดหลวงตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ บ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๑๗๕ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๖๐ วา จดเขตเหมือง ทิศใต้ประมาณ ๕๒ วา จดทางเดิน ทิศตะวันออกประมาณ ๓๐ วา จดทางเดิน ทิศตะวันตกประมาณ ๓๒ วา จดเหมืองมีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง ๒ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๑๘๒ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฎิสงฆ์ หอพระไตร ศาลาบาตร ศาลาบำเพ็ญบุญ และโรงครัว ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปทองเหลือง พระพุทธรูปทองเหลืองสมัยเชียงแสนและเจดีย์
3.วัตถุประสงค์การสร้างวัด
เหมือนกันทุกหมู่บ้าน ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีทำบุญวันพระ ผู้เฒ่าผู้แก่จะเดินทางไปทำบุญตักบาตรที่วัดในตอนเช้า โดยนำ ธูปเทียน ข้าวตอกดอกไม้ อาหารคาวหวานถวายพระ นำดอกไม้ใส่ขันแล้วตั้ง ๓ ฟังเทศน์เพื่อเป็นการทำไปภายภาคหน้า แต่ถ้าเป็นวันเข้าพรรษาผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไปทำบุญในตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยไปฟังเทศน์ที่วัดเพื่ออบรมจิตใจให้สงบเป็นการศึกษาธรรมทำให้ได้บุญ
4.ลักษณะเด่นของวัด
มีวิหาร ศาลา โบสถ์ที่สวยงาม
5.สิ่งก่อสร้างภายในวัด
สิ่งก่อสร้างภายในวัดมี วิหาร ๑ หลัง ศาลา ๒ หลัง โบสถ์ และห้องน้ำ
6.ทำเนียบเจ้าอาวาส
  • ลำดับเจ้าอาวาส
   ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
   - พระอธิการกันทา  
   พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๘๗ พระอธิการพรหมปัญญา  
   พ.ศ. ๒๓๘๗ – ๒๔๔๕ พระอธิการสิงห์แก้ว โสภโณ  
   พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๘๑ พระอธิการก้อนแก้ว สรตโณ  
   พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๕๐๕ พระธิการสิงแก้ว โสภโณ  
   พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๑ พระอธิการกองคำ คนธวโส  
   พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๒๐ พระอธิการคำปัน ผาสุกธมโม  
   พ.ศ.๒๕๒๐ – ปัจจุบัน พระครูวิริยกิจพิศาล  
  • ประวัติเจ้าอาวาส
   พระครูวิริยกิจพิศาล เป็นลูกของนายจันทร์ ชัย กับ นางจันทร์ดี ชัย มีพี่น้องด้วยกัน ๔ คน

7.กำหนดการประจำปี/กิจกรรมของวัด

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ
๑๓ เมษายน ปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ของชาวไทยล้านนาของทุกปี ถือกันว่าเป็นวันสังขาลลองพิการ จุดป้องไฟ เพื่อส่งสังขาล พีสืบชะตาหรือ สะเดาะเคราะห์ ชาวบ้านจะไปช่วยกันจัดเตรียมเครื่องครัวเพื่อประกอบพิธีสืบชะตาที่วัด  
  ประเพณีกินก๋วยสลากจะจัดขึ้นในราวเดือนเกี๋ยง (เดือนกันยายน) เป็นการทำบุญตามความเชื่อที่ว่าเป็นการส่งสิ่งของอาหารเครื่องใช้ไปให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วในอีกภพหนึ่งจะได้มีของใช้โดยไม่อดยาก  
 
 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th