เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
วัดท่าเกวียน ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ข้อมูลศาสนสถานวัดท่าเกวียน
1.ข้อมูลทั่วไปของวัด
  • ชื่อวัด วัดท่าเกวียน
  • นิกาย มหานิกาย
  • จำนวนพระภิกษุ พระภิกษุจำนวน ๒ รูป
  • จำนวนสามเณร สามเณรจำนวน ๒ รูป
  • ที่ตั้ง ๘๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา
  • สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน วัดได้รับการพัฒนาทางด้านศาสนวัตถุ
2.ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดท่าเกวียน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ หมู่ ๔ บ้านท่าเกวียน ซอย ๔ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา ตามที่ทางวัดแจ้งในแบบกรอกประวัติวัด อาณาเขตทิศเหนือ ประมาณ ๖๐ เมตร จดบ้านของราษฎร์ ทิศใต้ประมาณ ๙๔ เมตร จดถนนซอยในหมู่บ้าน ทิศตะวันออกประมาณ ๑๔๔ เมตร จดถนนทิศตะวันตกประมาณ ๑๕๒ เมตร จดลำเหมือง มีขณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา อาคารสถานประกอบด้วย อุโบสถ ช่อฟ้า ศาลาการเปรียญทรงไทย กุฏิสงฆ์ หอไตร โรงครัว ปูชนีย์วัตถุ เจดีย์ พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๑ เมตร
3.วัตถุประสงค์การสร้างวัด
เพื่อสืบทอด และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้จรรโลง ไว้ซึ่งความดีงามให้ลูกหลานได้สืบทอดวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ความเป็นอัตลักษณ์ ความงดงามของวัด ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
4.ลักษณะเด่นของวัด
มีลักษณะเด่นคือ มีการพัฒนาวัดอย่างรวดเร็ว มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามได้รับรางวัลวัด ๕ ส. มีที่กราบไหว้สักการบูชามากมาย มีกิจกรรมต่างๆมากมายในวันสำคัญ
5.สิ่งก่อสร้างภายในวัด
กุฏิสงฆ์ อุโบสถ โรงครัว ศาลาปฎิบัติธรรม ศาลาการเปรียญ ลานครูบาศรีวิชัย หอไตร ห้องน้ำ หอฉัน วิหาร
6.ทำเนียบเจ้าอาวาส
  • ลำดับเจ้าอาวาส
   ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
     พระอธิการโพธิ  
     พระอธิการเอ้น  
     พระอธิการวิไจย  
     พระอธิการสิทธิ  
     พระอธิการสิงห์  
     พระอธิการคัณธวงศ์  
     พระอธิการพรหมปัญญา  
     พระอธิการจันทร์แสง  
     พระบุญเดช  
   ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๗ – ปัจจุบัน พระครูประภากรโกศล  
  • ประวัติเจ้าอาวาส
   ชื่อ พระครูประภากรกิจโกศล ฉายา อาภาธโร นามสกุล ปามา อายุ ๖๒ พรรษา ๔๒ สถานะเดิม ชื่อ อิ่นคำ นามสกุล ปามา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖ บิดาชื่อ นายเสาร์ ปามา มารดาชื่อ นางเหมย ปามา บรรพชา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดท่าเกวียน โดยมีพระอธิการชื่น อินทโชโต วัดหนองไคร้หลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ณ วัดท่าเกวียน โดยมีพระครู วชิรสารคุณ วัดต้นจันทน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีเจ้าอธิการบุญทา ปญฺญารโส วัดศรีทรายมูล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระสิงห์คำ ถาวโร วัดศรีทรายมูล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พ.ศ.๒๕๑๗ ได้เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นเจ้าคณะตำบลหนองจ๊อม

7.กำหนดการประจำปี/กิจกรรมของวัด

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ
๓๑/๑๒/๒๕๕๘ สวดมนต์ข้ามปี  
๑/๑/๒๕๕๙ ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่  
  ประเพณีสี่เป็ง  
  ปี๋ใหม่เมือง  
  งานบวชภาคฤดูร้อน  
  เข้าพรรษา  
  ออกพรรษา  
  มาฆบูชา  
  วิสาขบูชา  
  รัฐมีบูชา  
  วันแม่แห่งชาติ  
  วันพ่อแห่งชาติ  
  ลอยกระทง  
  วันส่งท้ายปีเก่า  

 

 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th