เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
วัดสันป่าสัก ม.3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ข้อมูลศาสนสถานวัดสันป่าสัก
1.ข้อมูลทั่วไปของวัด
  • ชื่อวัด วัดสันป่าสัก
  • ประเภทวัด วัดราษฎร์
  • นิกาย มหานิกาย
  • จำนวนพระภิกษุ พระภิกษุจำนวน ๒ รูป
  • จำนวนสามเณร สามเณรจำนวน ๑ รูป
  • ที่ตั้ง เขต หมู่ ๓ ต.หนองจ๊อม ่
  • เนื้อที่ เนื้อที่ทั้งหมดมี ๙ ไร่
  • พระประธาน ทองสัมฤทธิ์
  • สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน เป็นวัดที่สมบูรณ์
2.ประวัติความเป็นมาของวัด
ตามหลักฐานความเป็นมาของวัดสันป่าสักสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๒๗๐ นับจนถึงปัจจุบัน ๒๘๙ กว่าปี ปัจจุบันตั้งในเขต หมู่ที่ ๓ บ้านสันป่าสักน้อย – บ้านโป่ง ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เริ่มตั้งครั้งแรกคือ ครูบาจินา โดยตั้งสำรอบใช้เสาไม้ตั้งกัน ๔ ด้าน แล้วสร้างวิหารขึ้นพร้อมกับปลูกไม้ยาง ๔ ต้น เรียงกันที่หน้าวัดเพื่อเป็นคู่อนุสรณ์การสร้างวัด และได้มรณภาพไป เมื่อ อายุ ๗๕ ปี ครูบาเจ้าวุฒิเป็นเจ้าอาวาสต่อมาได้สร้างกุฏิก่อด้วยอิฐใช้เวลานานถึง ๘ปี จึงแล้วเสร็จและได้มรณภาพไปเมื่อ อายุ ๘๔ ปี
ครูบาวงค์ เป็นเจ้าอาวาสต่อมาได้รื้อซ่อมแซมวิหารช่อฟ้าเชิงชาย (ปานลม) โดยใช้ไม้มาจาก บ้านช่อแลมาตามลำน้ำแม่ปิง ด้วยแพชุงล่องมาขึ้นที่บ้านต้นผึ้งแม่ริม แล้วต่อมาล้อว้าลากมาที่บ้านสันป่าสักโดยครูบาท่านเป็นสล่าเอง ทำช่อฟ้าปานลมเองใช้วลานาน ๑๒ ปี จึงแล้วเสร็จและได้มรณะภาพไปเมื่อ อายุ ๘๑ ปี พระบุญมาถิ่นกำเนิดบ้านโป่ง พระคำตั๋นถิ่นกำเนิดบ้านสันป่าสัก
ครูบาจันทร์แก้วเป็นเจ้าอาวาสต่อมาได้สร้างศาลาบาตรขึ้น ๒ หลัง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ แล้วเสร็จและทำบุญฉลองเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ และได้มรณภาพเมื่อ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ประชุมเพลิงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ รวม อายุ ๘๑ ปี พรรษา ๖๓
3.วัตถุประสงค์การสร้างวัด
เป็นศูนย์รวมของศรัทธา ประชาชน
4.ลักษณะเด่นของวัด
- หอธรรมใบลาน- หน้าวัดมีต้นไม้ยาง- มีพระหลวงพ่อทันใจ- วิหารสร้างด้วยไม้สักและปูน
5.สิ่งก่อสร้างภายในวัด
- พระวิหาร- ศาลา- หอธรรม- เจดีย์- กุฏิ- น้ำพ่อ- ห้องน้ำ- โรงครัว- หอระฆัง
6.ทำเนียบเจ้าอาวาส
  • ลำดับเจ้าอาวาส
   ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
     ครูบาจินา  
     ครูบาเจ้าวุฒิ  
     ครูบาวงค์  
     พระบุญมา  
     พระคำตั๋น  
     ครูบาจันทร์แก้ว พนฺทสาโร  
     พระครูโสกิตสีลคุณ  
          
  • ประวัติเจ้าอาวาส
   พระครูโสกิตสีลคุณ นามเดิมชื่อนิรันดร์ วงค์พลัง อายุ ๕๖ ปี เกิดที่ บ้านเลขที่ ๑๗ บ้านสันป่าสัก ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

7.กำหนดการประจำปี/กิจกรรมของวัด

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ

๙ เป็ง

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

 

 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th