เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่1 - 24 ม.ค 63
 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่1 - 24 ม.ค 63
 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2563 - 19 พ.ย. 62
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี2563 - 19 พ.ย. 62
 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่3 - 19 พ.ย. 62
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี2562การเพิ่มเติมครั้งที่3 - 19 พ.ย. 62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การเพิ่มเติมครั้งที่3/62 - 1 พ.ย. 62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การเพิ่มเติมครั้งที่2และการเปลี่ยนแปลงครั้งที่3/62 - 1 พ.ย. 62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การแก้ไขครั้งที่2/62 - 1 พ.ย. 62
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) - 6 ก.ย 62
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่1 - 18 มิ.ย 62
 แผนการดำเนินงาน 2562 การเพิ่มเติม ครั้งที่1 - 18 มิ.ย 62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564)การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2562 - 11 มี.ค 62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564)การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2562 - 20 ก.พ 62
 รายงานผลการติดตาม ประจำปี 61 รอบเดือน ต.ค-มี.ค.61 - 7 พ.ย. 61
 ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 ก.ย 61
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี พ.ศ.2561-2564 - 29 ม.ค 61
 รายงานผลการปฏิบัติงานฯ2560 - 17 ม.ค 61
 ประกาศรายงานผลปฏิบัติงาน 2560 - 17 ม.ค 61
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 - 9 พ.ย. 60
 ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน 2561 - 9 พ.ย. 60
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) - 9 มิ.ย 59
 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) - 9 มิ.ย 59
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)การเพิ่มเติม ฉ.3 - 9 มิ.ย 59
 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)การเพิ่มเติมฉ.3 - 9 มิ.ย 59
 แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2บัญชีโครงการ กิจกรรม - 10 พ.ย. 58
 แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2บัญชีสรุปจำนวนโครงการ - 10 พ.ย. 58
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ 1บทนำ - 10 พ.ย. 58
 ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 - 10 พ.ย. 58
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)การเพิ่มเติมครั้งที่1 - 10 พ.ย. 58
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th