เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี - 14 ม.ค 64
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65)การเปลี่ยนแปลงครั้งที่9/63 - 1 ธ.ค 63
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2564การเพิ่มเติม ครั้งที่1 - 30 พ.ย. 63
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2562-2565 - 5 พ.ย. 63
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2564 - 19 ต.ค 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่8/63 - 19 ต.ค 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การเพิ่มเติมครั้งที่9/63 - 19 ต.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 การแก้ไข ครั้งที่8/2563 - 9 ต.ค 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การแก้ไขครั้งที่7/63 - 18 ก.ย 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่ 5 - 19 ส.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การแก้ไขครั้งที่6 - 19 ส.ค 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่7/63 - 4 ส.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การเพิ่มเติมครั้งที่8/63 - 24 ก.ค 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่4 - 22 มิ.ย 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่6/63 - 19 มิ.ย 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การเพิ่มเติมครั้งที่7/63 - 10 มิ.ย 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การแก้ไขครั้งที่5/63 - 10 มิ.ย 63
 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การแก้ไขครั้งที่5/63 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 การเพิ่มเติมครั้งที่7/63 - 9 มิ.ย 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่3 - 10 เม.ย 63
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานพ.ศ.63 การเพิ่มเติมครั้งที่3 - 8 เม.ย 63
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ 2562 - 1 เม.ย 63
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562 - 1 เม.ย 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การเปลี่ยนแปลงครั้งที่5 - 26 มี.ค 63
 แผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่2 - 18 มี.ค 63
 ประกาศแผนการดำเนินงานปี63 การเพิ่มเติมครั้งที่2 - 18 มี.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การแก้ไขครั้งที่4/63 - 18 มี.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65การเพิ่มเติมครั้งที่6/63 - 18 มี.ค 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การแก้ไขครั้งที่3/63 - 24 ก.พ 63
 แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 การเพิ่มเติมครั้งที่5/63 - 24 ก.พ 63
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th