เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ6เดือน - 21 เม.ย 66
 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 17 มี.ค 66
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่2/2566 - 14 มี.ค 66
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่1/2566 - 6 ก.พ 66
 ประกาศผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ - 13 ม.ค 66
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2565 - 13 ม.ค 66
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่3/2565 - 20 ธ.ค 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 - 20 ธ.ค 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่2/2565 - 6 ธ.ค 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570แก้ไขครั้งที่1/2565 - 16 พ.ย. 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่2/2565 - 2 ก.ย 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2565 - 25 ก.ค 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 - 25 ก.ค 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม ครั้งที่3/2565 - 5 ก.ค 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 - 1 ก.ค 65
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565 การเพิ่มเติมครั้งที่2 - 28 เม.ย 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 การเปลี่ยนแปลงครั้งที่3/2565 - 28 มี.ค 65
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565 การเพิ่มเติมครั้งที่1 - 22 ก.พ 65
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯประจำปีงบประมาณ 2564 - 19 ม.ค 65
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2565 - 18 ม.ค 65
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565 - 6 ม.ค 65
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 6 ม.ค 65
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) - 23 ธ.ค 64
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2564 การเพิ่มเติมครั้งที่4 - 27 ต.ค 64
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2564 การเพิ่มเติมครั้งที่3 - 27 ต.ค 64
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2564 - 21 ก.ย 64
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)การแก้ไข ครั้งที่1 - 21 ก.ย 64
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)การทบทวน ครั้งที่1 - 24 ส.ค 64
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2564 การเพิ่มเติมครั้งที่2 - 3 ส.ค 64
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2563 - 25 ม.ค 64
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th