เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

นางสาวสิริพร ณ เชียงใหม่
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 12


นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางภัคนิตย์ สาทำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 12

นายวุฒิ ปัญญาจิรนาถ
นักวิชาการสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 12

นายดวงฤทธิ์ อุทร
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 12

นายจรัล ไคร้ก้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 12
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th