เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานเทศบาล - 13 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 - 13 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 - 9 พ.ย. 61
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รางฯ ถนนสายหลัก ม.5 - 8 พ.ย. 61
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รางฯ ถนนสายหลัก ม.4 - 8 พ.ย. 61
 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ - 7 พ.ย. 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 31 ต.ค 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 31 ต.ค 61
 ราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 31 ต.ค 61
 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย - 10 ต.ค 61
 แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2562 - 9 ต.ค 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 - 9 ต.ค 61
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 9 ต.ค 61
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4 - 9 ต.ค 61
 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 - 9 ต.ค 61
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 - 8 ต.ค 61
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 - 8 ต.ค 61
 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างขยะ - 8 ต.ค 61
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตักขยะ ปี 62 - 19 ก.ย 61
 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะ ปี62 - 19 ก.ย 61
 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารสำนักงาน - 19 ก.ย 61
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน - 19 ก.ย 61
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ - 27 ส.ค 61
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถตักขยะ - 27 ส.ค 61
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขยะ - 16 ส.ค 61
 ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ม.3 - 6 ก.ค 61
 ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าสัก - 6 ก.ค 61
 ประกาศราคากลางถนนพร้อมราง คสล. ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ม.2 - 15 มี.ค 61

   หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th