เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ - 16 มิ.ย 60
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2558-2560 - 30 พ.ค 60
 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน - 3 มี.ค 60
 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - 28 ก.พ 60
 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - 28 ก.พ 60
 โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน - 17 ก.พ 60
 60 วัน ห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน - 14 ก.พ 60
 ถาม-ตอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 5 ต.ค 59
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 19 ม.ค 59
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 19 ม.ค 59
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th