เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 11 ก.ย 66
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - 17 ส.ค 66
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ประจำปี 2566 - 26 ก.ค 66
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างสำรวจ - 23 มิ.ย 66
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 22 มิ.ย 66
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาฯ - 22 มิ.ย 66
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ - 21 มิ.ย 66
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 20 มิ.ย 66
 รายงานผลการสำรวจตลาดในเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปี 2565 - 20 มิ.ย 66
 การดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565 - 19 มิ.ย 66
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ.2565 รอบ12 เดือนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน - 19 มิ.ย 66
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พ.ศ.2565 - 19 มิ.ย 66
 ประกาศนโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 2565 - 16 มิ.ย 66
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการธรรมะสัญจร - 15 มิ.ย 66
 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน - 15 มิ.ย 66
 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น - 15 มิ.ย 66
 ใบสมัครประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด(ระดับประชาชนทั่วไป) - 12 มิ.ย 66
 ใบสมัครประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด(ระดับม.1-ม.3) - 12 มิ.ย 66
 ใบสมัครประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด(ระดับป.4-ป.6) - 12 มิ.ย 66
 การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร - 9 มิ.ย 66
 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน - 16 พ.ค 66
 หลักเกณฑ์วิธีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน - 16 พ.ค 66
 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่วปลูกสร้าง ประจำปี2566 ครั้งที่ 1 - 3 พ.ค 66
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - 27 เม.ย 66
 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 27 เม.ย 66
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - 27 เม.ย 66
 โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - 21 เม.ย 66
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2566 - 10 เม.ย 66
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 - 10 เม.ย 66
 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน จริยธรรม เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 27 มี.ค 66
 ประกาศลงทะเบียนประสงค์ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 22 มี.ค 66
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ2566(ต.ค.65-มี.ค.66) - 21 มี.ค 66
 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ2566 - 21 มี.ค 66
 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตข้าวแต๋นครบวงจร ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่1(ระยะที่1) - 17 มี.ค 66
 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี2566-2569 - 17 มี.ค 66
 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - 16 มี.ค 66
 ประกาศข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ไปจนถึงพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 มี.ค 66
 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น - 16 มี.ค 66
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 มี.ค 66
 รายงานการประชุมจริยธรรมพนักงาน - 15 มี.ค 66
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th