เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ช่องการแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ Q&A
 
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนถึง เทศบาลตำบลหนองจ๊อมได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองจ๊อมโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

หัวข้อแนะนำ/ร้องเรียน
รายละเอียด
ชื่อผู้ส่ง
Email เพื่อใช้แจ้งผล
   
 
  ติดต่อผ่านจดหมาย หรือโทรศัพท์  
ที่อยู่ติดต่อ
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-350328
โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th

ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 053-350328 ต่อ 0
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th