เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ITA เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 2565
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 
01 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
01- โครงสร้าง
02- ข้อมูลผู้บริหาร
03- อำนาจหน้าที่
04- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05- ข้อมูลการติดต่อ
06- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07- ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08- ช่องการแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ Q&A
09- Social Network
02 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
010- แผนดำเนินงานประจำป
011- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012- รายงานผลการดำเนินงานประจำป
การปฏิบัติงาน
013- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017- E-Service
03 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
04 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
05 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
06 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34-นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
O35- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
07 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th